Der Weg des Lichts
Der Weg des Lichts

Der Weg des Lichts 1. Buch     finnische Übersetzungen

Psalmi 91

 

Joka istuu Korkeimman suojassa

ja pysyy Kaikkivaltiaan varjon alla,

puhuu HERRALLE näin:

Luottamukseni ja linnani,

Jumalani, jonka varaan toivoni asetan.

Sillä Hän pelastaa sinut saalistajan ansalta

ja suojelee sinua turmiolliselta rutolta.

Hän on peittävä sinut huomaansa,

ja turvan olet löytävä Hänen siipiensä alta.

Hänen totuutensa on suoja ja kilpi.

Sillä Hän on antanut enkeleilleen käskyn

varjella sinua kaikilla teilläsi,

kantaa sinua käsillään,

ja ettet jalkaasi loukkaa kiveen.

 

Morfogeneettisen kentän perustavanlaatuisia yhteyksiä

 

Pohjustuksena kaikille muille teksteille seuraa kattava esitys morfogeneettisessä kentässä olevista valoprosesseista kompleksisine parametreineen ja vaikutuksineen. Tämä luku palvelee näiden yhteyksien perusymmärrystä ja avautuu koko laajuudessaan mahdollisesti vasta muiden tekstien lukemisen jälkeen.

 

Morfogeneettisellä kentällä tai amorfisella ympäristöllä tarkoitamme aina liikkeessä olevaa elämänenergiaa. Tämä elämänenergia vetää sidosvoimillaan kaikki elolliset olennot sekä myös kuolleen materian sisään jatkuvasti uudistuvien energioiden suureen skenaarioon. Morfogeneettiset kentät nimeää sellaista, mikä on haihtuvaa, rakenteetonta ja hienoaineellista. Luonnontieteilijät ovat tietoisia tästä voimasta; muutamat edistykselliset miehet ja naiset tekevät tutkimusta tällä alueella. Mutta tämä on myös materian ja hienoaineellisen maailman välinen raja-alue, niin että luonnontieteelliset parametrit menettävät nopeasti merkityksensä ja luonnontieteilijä, vailla sidosta spirituaaliseen todellisuuteen, kieltää kaiken materian ulkopuolella olevan.

 

Lisääntyvässä määrin yhä useammat ihmiset kuitenkin avautuvat todellisuudelle, jota he eivät voi koskettaa, mitata tai punnita, eivätkä ainakaan enää kategorisesti kiellä muunlaisia elämänkatsomuksen lähtökohtia.

Mutta myös omistautunut tutkija kohtaa morfogeneettisiä kenttiä tutkiessaan nopeasti mitä suurimpia vaikeuksia, ellei hän ole mediaalinen, selvänäköinen, selvätuntoinen tai selvätietoinen.

 

Morfogeneettiset kentät ovat osa jumalallista, maallista ja inhimillistä valoa. Valo kuljettaa hienomateriaalisen elämänenergian kaikkialle, missä sitä tarvitaan. Elämänenergia on elämän ja kuoleman, ilon ja surun, onnen ja epäonnen kantaja. Se on universaalia ja kaikkialla. Se kantaa itsessään elämän matriisia ja tulevaisuuden visioita sekä universumin henkisiä lakeja.

 

 

Elämänenergia on valoenergiaa

 

Elämänenergia valoenergiana on hienoaineellista, haihtuvaa, materiatonta ja spirituaalista. Se on kaiken elämän yhdysside. Ei ole mitään Maan päällä ja kosmoksessa, mikä ei olisi tämän energian impulsoimaa. Maan päällä valo, elämänenergia tai morfogeneettinen kenttä on komponoitu niin, että se on ihmiselle, eläimelle, kasville, kivelle, vedelle ja maalle täsmälleen sopivaa. Muilla universumin alueilla elämänenergia, morfogeneettinen kenttä, muuntuu ja sopeutuu planeettojen, aurinkokuntien jne. kulloisinkiin olosuhteisiin. Valosubstanssi on niin sopeutumiskykyistä, että se suuntautuu aina ravitsemansa kentän mukaisesti.

Kaikki Maan päällä, ihmisessä ja kosmoksessa vaikuttavat energiajärjestelmät perustuvat valoenergialle. Valo on kaiken olevan alkusubstanssi ja kaiken elämän perusaine. Myös materia perustuu valoon, tosin karkeutuneeseen. Te ihmiset voitte kuvitella valoenergian kuin jäävuoreksi, jolla on hyvin suuri näkymätön ja tavoittamattomissa oleva osa. Jäävuoren alla, mutta myös sen yläpuolella ja vieressä on energioita, jotka luovat ja läpäisevät sen ja vaikuttavat siten ainetta muodostavasti. Kuten kaikkialla, on tässäkin hienoaineellinen olennaista. Se pystyy luomaan materiaa.

 

Valovoimat vaikuttavat eri taajuuksilla. Tunnette erilaiset taajuudet radion ja radioasemien lähettämän ja vastaanottaman informaation kautta. Aivan vastaavasti on materian luomisen ja materian elävöittämisen kohdalla. Kaikki Teidän ihmiskäsin luomanne teokset ilmentävät tärkeimpiä materiaalisia värähtelyjä, vaikka vielä näissäkin esiintyy suuria eroja. Jos tarkastelee esim. jotakin Michelangelon maalausta tai ydinvoimalaa, ilmentää kumpikin, abstraktisti ajatellen, nerokasta ajattelua ja toimintaa, ja silti tekijän lähtökohta ja tarkoitusperä on hyvin erilailla suuntautunut.

 

Valo on Jumalan rakennusosa kaiken elämän muodostamiseksi. Valoparametrit ovat vaihtelevan moninaisia ja ilmaisuvoimaltaan loputtoman luovia.

Nyt, vesimiesajan alussa, tämä morfogeneettisiä kenttiä koskeva salatieto saa tulla julki, sillä aika on siihen kypsä ja luonnontieteiden alueella tehdään niin paljon tutkimusta. Tutkimukset palvelevat kuitenkin etupäässä luonnontieteellisiä näkökantoja ja ovat usein hyvin voimakkaasti sidoksissa tieteilijöiden maineeseen ja kunnian- sekä rahanhimoon suuntautuneisiin egon voimiin. Tieteilijät tutkivat väsymättä ja huomioimatta jumalallisia voimia, jotka ilmenevät kohtalossa, ajan laadussa ja kunnioittavassa perusasenteessa. He tutkivat tyydyttääkseen egoaan ja ollakseen ensimmäisiä. He työntyvät tässä syvälle elämän rakennusosiin, kykenemättä kuitenkaan tavoittamaan alkusubstanssia sen kompleksisuudessa ja jumalallisuudessa.

Morfogeneettinen kenttä käsittää kaikki elämänprosessit ja niiden mekanismit.  Morfogeneettinen kenttä on Jumala hänen ykseydestään hajonneessa moninaisuudessaan. Se on kuolema ja elämä, ja se läpäisee kaiken elämisen ja kuolemisen Maan päällä ja kosmoksessa.

 

Yksittäiset morfogeneettisen kentän alueet ovat Teidän tuntemianne, toiset vielä täysin tuntemattomia ja tutkimattomia. Kaikki yhdessä muodostaa monitahoisen, käsittämättömän monipuolisen energiakompleksin. Näiden yhteyksien tullessa tietoonne näette, kuinka nerokkaasti, ainutlaatuisesti ja kuvittelukyvyn ylittävästi henkinen maailma vaikuttaa ja kosmisen suunnitelman mukaisia kehityskulkuja toteuttaen ja impulsoiden ylipäätään mahdollistaa edelleenkehityksen.

 

Erilaiset hienoaineelliset, haihtuvat valon elementit ovat olemassa ja toimivat elämää varten. Kyseessä ovat aurinkoimplantit, valosauvat, valopylväät ja valokiekot. Nämä neljä elementtiä, jotka ovat ainoastaan äärimmäisen selvänäköisen katseen tavoitettavissa, ovat hienoaineellisen elämänenergian voimakeskukset valossa.

 

 

Aurinkoimplantit - hienoaineellisten elämänenergioiden kantajat

 

Aurinkoimplantit ovat hienoaineellisia energioita, jotka purkautuvat auringon roihupurkauksissa valon ja lämmön ohella kosmokseen. Aurinkoimplantit ovat hienoaineellisen elämänenergian kantajia ja Kristus-voiman kantajia. Aurinkoimplantit vaikuttavat koko aurinkokunnan laajuudella sekä myös muissa aurinkokunnissa. Myös niissä hienoaineellinen, eteerinen Kristuksen voima läpäisee kaiken elävän, vaikka tämä onkin täysin eri lailla muodostunut kuin Maan päällä. Kyseessä on Jumalan Pojan voima, joka tällä tavoin impulsoi kaikkea tapahtuvaa ja vaikuttaa universumin etäisimmissäkin ’paikoissa’. Suurimpia rakkaudenpotentiaaleja on näissä kullankeltaisissa, kehämäisen pyöreissä, haihtuvissa implanteissa. Jotta selvänäköinen tarkkailija voisi ne nähdä, tarvitaan tietty valon taajuus. Tämä tarkoittaa, että auringonvalon tai ts. auringosta tulevan valosäteilyn on saavutettava tietty voimakkuus. Sen puuttuessakin hohtaa ko. alueilla hienoaineellisia aurinkoimplantteja, jotka eivät kuitenkaan ole niin energeettisiä kuin näkyvät aurinkoimplantit.

 

Liian pitkäkestoisen, minimoidun valon voimakkuuden seurauksena puuttuu ihmiseltä auringonvoimia. Tämä tarkoittaa, että häneltä puuttuu rakkauden voimia ja vitaaleja elämänvoimia. Hän voi huonosti, ja tilan edetessä hänen elämänhalunsa vähenee ja valmius elämän päättämiseen kasvaa.

 

 

Elämänvalolanka ja elämänvalopiste

 

Aurinkoimplanttien voiman kautta tietoisuus Maan päällä kohoaa ja ihmiselle välittyy uusia visioita, ihanteita ja mielikuvia. Samanaikaisesti aurinkoimplantit ovat osa elämänvalolankaa yksittäisessä ihmisessä.

Tämä elämänvalolanka inkarnoituu elämän alkaessa elämänvalopisteenä henkisieluun ja sitä kautta ihmisen jokaiseen soluun. Eräänlaisen hopeanyörin lailla  elämänvalolanka sitten ’etenee’ elämän kuluessa, yhdistäen ihmisen hänen ennen syntymää päätettyyn elämänohjelmaansa. Inkarnaatioita vanhat päätökset astuvat siten useimmiten tiedostamatta esiin ihmisen sisäisyydestä ja hänen ulkopuoleltaan, vetävät vastaavia olosuhteita puoleensa ja saavat tällä tavoin aina uudelleen uutta elämää kehkeytymään. Ihmisestä lähtevä valosäteily etsii ulkoisesta maailmasta resonanssia omaa laatuaan vastaavilta valoalueilta, kyetäkseen näin työstämään uutta ja vanhaa.

 

Aurinkoimplantit kiinnittyvät kaikkeen elävään ja läpäisevät sen. Ne vetäytyvät automaattisesti pois kuolleesta materiasta. Kuoleman koittaessa vetäytyy hopeinen valolanka ulos ruumiista, ja sen myötä poistuu yhteys aurinkoimplantteihin. Valolanka muodostaa sitten kosmoksessa valopisteen, joka kantaa itsessään ihmisen oleellista henkistä substanssia.

 

Elämän päättyessä koettavan elämänkuvataulun ja henkisessä maailmassa tapahtuvien prosessien kautta tämä piste puhdistuu, kirkastuu ja myöhemmin latautuu taas energeettisesti uuden inkarnaation, eli uuden maanpäällisen elämän koittaessa.

 

Elämänkuvataulu - valo ja elämä kuoleman jälkeen

 

Tarkemmin sanottuna tämä tarkoittaa: Keho palautuu kuoleman jälkeen ’vain materiaa’ -olotilaansa, ja kaikki sitä elävöittävät voimat hajautuvat. Suuressa rakkaudenvaloaktissa säteilee keho valolankansa ja muodostuneiden valonsäteiden kautta kaiken sisältämänsä valon ulos itsestään. Tämä tapahtuu synkroonisti viimeisen hengenvedon kanssa. Samaan aikaan irtautuu implantoitu valopiste loppuunkelautuneen valolangan kanssa ulos ruumiista. Valolanka on selvänäköisesti havaittavissa hopeanyörinä, liueten sitten pois. Valopiste on siihen implantoitu, ollen ihmisen ikuinen valosubstanssi, joka siirtyy ikuisena voimana ikuisuuteen ja tulee ikuisuudesta. Valopiste on Jumala ykseydestään hajonneessa moninaisuudessaan.

 

Kuoleman hetkellä esiintyy elämänkuvataulu, joka on ihmisen kontrolloimattomissa, mutta Karman neuvoston valvonnan alla. Karman neuvosto on energeettisesti sidoksissa Valkoiseen veljeskuntaan ja Kristukseen. Tämä tarkoittaa, että valopiste sisältää toisaalta kaiken ihmisen eletyn elämän ja toisaalta korkeimmanlaatuisen kontrolli-instanssin, joka elämänkuvataulun yhteydessä kehkeytyvän valotaajuuden pohjalta tietää, mitä ihminen sai aikaan eri elämänalueilla ja millä asenteella hän sen teki. Energeettiset impulssit saavat kuolleen henkisielun tuntemaan, missä hän erehtyi ja mikä onnistui. Ihmisen henkissielullinen valosubstanssi ’tietää’ sillä hetkellä kaiken ja päästää sen vuoksi irti maalliselle elämälle ominaisesta. Tämä on ensimmäinen suuri kirkastus- ja energeettinen puhdistusprosessi kuoleman jälkeen. Kuolevassa ihmisessä oleva valo siis säteilee hänestä ulos, valolanka hopeanyörin muodossa hajoaa ja valopiste nousee kosmokseen, morfogeneettiseen kenttään, ja jää sinne, kunnes uusi inkarnaatio koittaa.

 

 

Valositeet

 

Elämänvalopiste jää kuitenkin edelleen valositein yhteyteen sellaisten ihmisten elämänvalopisteiden kanssa, jotka olivat kuolleelle tärkeitä. Monet ihmisen valositeistä, jotka hänellä oli alusta asti, impulsoituvat elämän varrella ja – mikäli näin on tarkoitus ja tämä onnistuu – tulevat loppuun saakka työstetyiksi. Nämä yhteydet ja suhteet ovat niinsanotusti seurauksia vanhoista päätöksistä. Jos elämä sujuu hyvin ja kanssakäyminen on selkeää ja rakastavaa, valositeet tulevat ’läpisäteillyiksi’. Tämä tarkoittaa, että nämä yhteydet tulevat energetisoiduiksi ja voivat tulla rakastavasti puretuiksi, kun vanha on käyty läpi eikä mitään uutta, myös kuormittavaa, synny. On myös ajateltavissa, ettei ihminen pysty elämään suhteissaan rakastavasti ja selvittämään niitä. Tällöin hänellä on Maan päällä kiinnisotkeutuneita, häntä kuormittavia suhteita ja hän ottaa tämän kuormittavan substanssin mukaan henkiseen maailmaan. Tämä tarkoittaa henkisessä maailmassa olevalle valopisteelle vähäistä säteilyvoimaa ja myös kuoleman jälkeen hauraita, sameita, epäelastisia valositeitä toisten ihmisten valopisteisiin.

 

Tämä kiinnisotkeutumispotentiaali kuolleen valopisteessä tulee hänen korkeimmille, jumalankaltaisille voimilleen elämänkuvataulun yhteydessä tietoiseksi, todella tietoiseksi, ja syvä pahoittelu, jota hän ei elämän aikana kyennyt tuntemaan, laskeutuu harson tavoin hienoaineellisen, henkissielullisen valopiste-energian ylle.

Jos osalliset ihmiset Maan päällä tekevät rakkaudenvalotyötä kuollutta ihmistä kohtaan, alkaa valosubstanssi henkisessä maailmassa sädehtimään, tehden mahdolliseksi purkaa kuormaa valopisteen yltä.

 

Mikäli tätä rakkaudenvalotyötä Maan päällä elävien ihmisten taholta ei tapahdu, pysyy kiinnisotkeutumismateriaali kuolleen valopisteessä ja johtaa henkisessä maailmassa tapahtuvista merkittävistä kirkastusprosesseista huolimatta siihen, että näiden potentiaalien täytyy tulla aktivoiduiksi ja eletyiksi myöhemmässä inkarnaatiossa. Suhteiden ollessa erityisen vahvasti yhteensotkeutuneet, muodostuvat elinolosuhteet Maan päällä sellaisiksi, ettei väistäminen itsensä tai toisen edessä ole mahdollista, ja ihmisen täytyy kaikilla käytettävissä olevilla voimillaan purkaa tämä potentiaali. Mikäli se ei onnistu, ottaa hän sen kuolemansa jälkeen uudestaan suurena painolastina mukaan henkiseen maailmaan. Te ihmiset voitte tästä havaita, kuinka tärkeää on elämänpolkunne varrella Maan päällä ottaa vastuu Teitä kuormittavista ihmissuhteista, läpäistä ne tietoisuuden valolla ja purkaa ne rakastavasti.

 

Aivan samoin on henkilökohtaisten heikkouksienne ja estojenne kohdalla. Sillä hetkellä kun Te tunnistatte ne ja otatte niistä vastuun, työskentelette Te näiden olemuspiirteiden transformoimiseksi ja purkamiseksi. Aiemmin ei näitä mahdollisuuksia kiinnisotkeutumispotentiaalien purkamiseksi ollut vastaavassa muodossa, koska vasta nyt tietoisuutta muodostavat voimat virtaavat voimistetusti Maan päälle. Tämän toiminnan kautta vapautuu karmaa ja ihminen antaa panoksen Maan, kosmoksen ja ihmiskunnan läpäisemiseen valolla. Tämän läpivalaisemistyön – kyllä, työtä se on – vaikutuksena on mitä voimakkain kosmoksen energioiden virtaus ja tasapainotus. Näin syntyy valoa sinne, missä aiemmin oli pimeyttä, ja myös etäisimmät kosmiset, hienoaineelliset pelon, alemmuuden, puutteen, syyllisyyden, vihan jne. potentiaalit tulevat valolla läpäistyiksi.

Tämä on kuin lasten leikissä, jossa he asettavat dominopalikat pystyyn jonoon, sysäävät ensimmäistä palaa ja aiheuttavat siten ketjureaktion.

 

 

Valosauvat – hienoaineelliset planetaariset energiat

 

Aurinkoimplanttien rinnalla on morfogeneettisessä kentässä myös hopeisina hohtavia valosauvoja. Energeettisesti ne ovat sidoksissa kuu- ja tähtivoimiin, jotka muodostavat ja lataavat ne. Aurinkoimplanttien lukeutuessa miehiseen energiakenttään, ilmentävät valosauvat naiseuden elementtiä.

Valosauvoissa ilmentyvät etupäässä Kuu, Venus, Jupiter, Neptunus ja Merkurius yhdistävänä elementtinä. Valosauvat koostuvat hienoaineellisesta valoenergiasta, jonka, aivan kuin aurinkoimplantitkin, voi nähdä vain äärimmäisen harva selvänäköinen ihminen. Aurinkoimplanttien vaikuttaessa impulsoivasti, toimeen tarttuen, selkeyttävästi ja tietoisuuttakasvattavasti niiden tullessa kontaktiin ihmisen kanssa, vaikuttavat valosauvat transformoivasti ja tasapainoittavasti. Kaikkea elämää kantavat ja läpäisevät mieheyden ja naiseuden voimat vaikuttavat myös tässä, pystyen tuomaan positiivisimmat vaikutuksensa erityisen hyvin esiin siellä, missä ihminen on tyytyväinen, keskellä itsessään, ja missä luonto elää, muuntaa, uudistaa ja tasapainottaa alkuperäisessä olotilassaan. Aurinkoimplantit ja valosauvat ovat siksi erityisen vahvasti läsnä terveillä vuoristoseuduilla, meren äärellä, metsissä, joilla ja järvillä, kuten myös biodynaamisessa maataloudessa, pyhien paikkojen ja reittien lähellä sekä ihmisten luona, jotka oleskelevat näillä seuduilla rakastavasti ja Jumalalle otollisesti. Nämä ihmiset voivat olla kuin kultaisena tai hopeisena välkehtivän valon ympäröimiä. Jokainen ihminen, jokainen villi eläinkin, joka kohtaa näitä ihmisiä, tuntee intuitiivisesti tämän kultaisen, hopeisen, sädehtivän näissä ihmisissä ja pysähtyy sen äärelle, liikuttuu ja haluaa kokea sitä lisää. Muistakaa Fransiskus Assisilaista. Hänessä se oli erityisen hyvin tunnistettavissa.

 

Atomivoimaloiden lähellä nämä voimat puuttuvat, koska keinotekoisen atominhalkaisun prosessi on ihmistä halventava ja elämälle vihamielinen. Lentokentillä, rautatieasemilla, muuntamoissa, patojärvillä ja monissa tehtaissa ovat nämä voimat auringon-, kuun- ja tähtienvalosta huolimatta hyvin vähäisiä.

Vihaa täynnä olevat, aggressiiviset, taistelevat, tappavat ihmiset ovat vailla pääsyä näihin voimiin ja vaikuttavat siksi – vaikka tarkkailija ei aiheuttavaa tekijää tuntisikaan – synkiltä, luotaantyöntäviltä, jopa inhoa herättäviltä.

 

Paikat, joihin rukoilevat, rakastavat, omastaan jakavat ihmiset perinteisesti hakeutuvat, kuten kirkot, luostarit, temppelit, pagodit, pyhät reitit yms., vetävät näitä kosmisia, energeettisimpiä valonpotentiaaleja puoleensa ja omaavat siksi niin hyvän säteilyvoiman. Niissä tapahtuu valtavan tärkeitä ja vaikutuksellisia kosmisen ja maallisen valon yhteensuuntaistamisia, jotka energetisoivat nämä paikat, ihmiset, Maan ja kosmoksen. Ley-linjat, energeettiset valokanavat maan sisällä, tulevat tällä tavoin ravituiksi ja kuljettavat valon kaikkialle Maan päälle.

Tämä tarkoittaa: Kaikki, todellakin kaikki valolähteet Maan päällä ovat yhteydessä keskenään ja siten myös osallisia rakkauden-, rauhan- ja tietoisuudenvalosäteilyn vähenevästä värähtelytaajuudesta.

 

 

Valopylväät - energioiden transformaatio

 

Valopylväät on seuraava jumalallisen maailman instrumentti, joka vaikuttaa morfogeneettisissä kentissä. Valopylväät ovat hienoaineellisinta laatua olevia valopyörteitä, joita, samoin kuin aurinkoimplantteja ja valosauvoja, voivat nähdä vain hyvin harvat ihmiset. Aurinkoimplantit ja valosauvat ovat olleet olemassa luomisen alusta alkaen, valopylväät luotiin maapallon viilenemisen alkaessa ja Jeesus Kristuksen maanpäällisen tien aikana. Hänen syntymänsä, suurimman kosmisen tapahtuman, myötä tuli muutamien harvojen ihmisten rakastavan Kristus-lapsen puoleenkääntymisen ja henkisen maailman suosion kautta luoduksi kosmoksenlaajuisesti ensimmäinen valopylväs.  Tämä on tietoa, joka paljastetaan salatietona ja jonka ihmiskunta nyt saa kuulla. Sitä ei ole mainittu vanhoissa pyhissä teksteissä eivätkä sitä ole havaintokyvyltään herkät ihmiset myöhemminkään  huomanneet. Se oli korkeinta jumalluomisvoimaa ja vain Kristuksen itsensä tiedossa. Myöskään hänen vanhempansa eivät tienneet siitä mitään.

 

Johannes Kastajan Jordanissa suorittaman kasteen myötä inkarnoitui Jumalanpojan ja Kristuksen voima Jeesukseen, ja vasta siitä hetkestä alkaen oli Jeesus-Kristus-Jumalanpoika kykenevä itse muodostamaan valopylväitä. Häntä seuraavat opetuslapset ja ainoana naisena Maria Magdaleena vihittiin tähän pyhään tietoon ja toimintaan, ja he, ensimmäisinä maailmaan lähetettyinä kristittyinä, muodostivat valopylväitä. Opetuslasten ydintehtävät olivat evankeliumin julistaminen (ilman että sitä olisi vielä oltu kirjoitettu), korkeimman rakkauden-rauhan-valonvoiman näkyvä eläminen ja valopylväiden muodostaminen. Nämä tehtävät olivat ja ovat mitä korkeimmassa määrin vaativia ja veivät ihmiset kyllin usein kuoleman läheisyyteen. Valopylväät ovat henkisen maailman ainoa instrumentti, jonka parissa ihminen - tai oikeastaan vain hyvin vähäinen määrä ihmisiä - saa työskennellä energiavaikutteisesti.

Siten maailmanlaajuisesti on vain yksittäisiä ihmisiä, jotka saavat tehdä valopylvästyötä. Heitä kutsutaan Valoraadin jäseniksi ja he tukevat Valkoisen veljeskunnan työtä Maan päällä ja kykenevät luomaan yhteyden kaikkein korkeimpiin henkisiin voimiin.

 

Valopylväät ovat Maan päältä nouseva, jumalallisen maailman puoleen suunnattu impulssi, jotta rakkauden-rauhanvalon annettaisiin virrata Maahan ja siten tuoda parannusta ja siunausta sinne, missä on hätää, kärsimystä, tuskaa, pelkoa ja kitumista.

Ajan myötä Jeesus-Kristus-Jumalanpojan syntymästä lähtien on valopylväiden määrä siis lisääntynyt. Valopylväät ovat tuoneet aina rakkauden-rauhanvaloa Maan päälle ja transformoineet samalla paikalleenjähmettyneitä energioita. Valopylväiden valon kautta on herätetty henkiin uusia ajanjaksoja, mahdollistettu spektaakkelimaisia keksintöjä ja kehityskulkuja ja johdettu yksilöllisiä kehityskulkuja.

 

Nykyisessä ajassa valopylväiden välityksellä tuodaan voimistetusti tietoisuuttaherättävää valoa Maan päälle ja transformoidaan matalavärähteistä energiaa korkeammin värähteleväksi valoksi.

On valopylväitä, jotka ovat olleet olemassa Maan jäähtymisestä lähtien ja valopylväitä, jotka kehkeytyivät ensi kertaa Jeesus-Kristuksen syntymän yhteydessä. Ensiksimainitut katsotaan Maahan, viimeksimainitut kosmokseen kuuluviksi. Molemmat ovat osa jumalallista maailmaa, luomisvoimaa ja omaavat samankaltaisia ja erilaisia tehtäviä.

 

Valopylväät, valopyörteet, jotka katsotaan Maalogokseen[i] kuuluviksi, ovat ikivanhoja ja jumalmaailman säätelevä, regeneroiva ja tasapainottava instrumentti Maan kylmenemisprosessin valvomiseksi ja toteuttamiseksi. Maa-logoksen valopyörteet - siten niitä korrektisti nimitettäköön - ovat Ley-linjojen, Maan läpi kulkevien energiakanavien kanssa yhteydessä. Nämäkin muodostuivat kauan ennen Jeesus-Kristus-Jumalanpojan syntymää. Valopyörteet ovat yhteydessä Maan keskellä sijaitsevaan Kumara-kristalliin.

 

 

Energiakiekot - elämänprosessien hienoaineellinen impulsointi

 

Osana valopyörteitä ja valopylväitä on myös niinkutsuttuja energiakiekkoja. Nämä energiakiekot eivät ole kultaisia kuten aurinkoimplantit eivätkä hopeanhohteisia kuten valosauvat, vaan ne ovat väriltään vihreitä, sinivihreitä tai sinisiä. Aurinkoimplanttien ja valosauvojen tavoin nekin ovat haihtuvan hienoaineellisia ja ainoastaan hyvin selvänäköiselle katseelle tunnistettavissa.

Nämä energiakiekot ovat olleet olemassa Maan valopyörteissä sen jäähtymisprosessin alusta alkaen ja kosmoksen valopylväissä Jeesus-Kristus-Jumalanpojan syntymästä lähtien.

 

Niissä vaikuttaa eräs kaikkein korkeimmista elämänvoimista, joka on kosmisesti sidoksissa Marsiin, Saturnukseen, Plutoon ja Uranukseen, ja impulsoi hienoaineellisesti elämänprosesseja karkea-aineellisia tapahtumakulkuja varten. Puiden ja kasvien fotosynteesiin kohdistuvassa tutkimuksessanne olette resonanssissa tämän voiman kanssa ja voitte todistaa sen olemassaolon.

 

Vihreät, siniset ja sinivihreät kiekot ovat korkeimpien elämänvoimien kantajia. Ne katoavat tai niiden täytyy vähentyä, kun tietyn elinympäristön saastuminen ja likaantuminen kasvaa. Energiakiekkojen väistyessä pois sisältämänsä valmiudet mukanaan, häipyy elämä kyseiseltä alueelta, antaen tilaa kuolemalle, sairaudelle ja hädälle. Atomienergia tuhoaa tätä hienoaineellista valorakennetta. Mutta myös kemikaalit, myrkyt, luonnonvarojen ryöstökäyttö, patorakennelmat, voimalat, lentokentät, rautatieasemat jne. aiheuttavat energiakiekkojen vähentymistä tai niiden täydellisen häviämisen. Tätä kautta kaikkein arvokkaimmat elämänvoimat, joita ihminen, eläin ja kasvi tarvitsevat elääkseen terveesti ja tyydytyksellä, vetäytyvät pois.

 

Teidän sivilisaationne harjoitti ja harjoittaa yhä mitä suurimmanlaatuista luonnonvarojen ryöstökäyttöä, jonka seuraus on energiakiekkojen tuhoutuminen ja väheneminen. Ainoastaan spirituaalisten, rakastavien ihmisten väsymättömien voimien kautta, suurten katastrofien kautta, jotka saavat ihmisten sydämet heltymään, ja muutamien vähäisten Valoraadin jäsenten valmiuden kautta muodostaa aina lisää valopylväitä, pystyttiin tämä systeemi tasapainottamaan ja vakauttamaan. Mikäli tämänkaltaista tukea ei olisi ollut, olisivat sairaus, kärsimys ja hätä lisääntyneet maailmanlaajuisesti. Lisäksi olisi rakkauden-rauhan-valo heikentynyt niin paljon, että olisi syntynyt aina uusia sotapesäkkeitä.

 

 

Valotaajuudet ja tietoisuudenkehitys

 

Kuten edelläolevasta tekstistä ilmenee, ihmisen läpäisee valo, hänestä lähtee valosäteilyä, ja hän muuntaa siten kosmista ja maallista valoa. Kaikki, todella kaikki on valoa, ja ihmisellä erityislaatuisessa funktiossaan taivaan ja maan välisenä välittäjänä on mahdollisuus muuntaa tätä valoa, muuntaa itseään ja vaikuttaa siten jumalankaltaisesti.

 

Kaikilla ajatuksilla, tunteilla ja toiveilla on tietty valotaajuus, niin myös jokaisella sosiaalisella teolla ja tekemättäjättämisellä. Valo on frekventoitunut äärimmäisen eriytyneesti, niin että koko inhimillisen olemassaolon paletti löytää resonanssin sille kulloinkin ominaiselta taajuusalueelta. Tämä ihmisen muodostama valo asettuu yhteyteen aukikeriytyvän elämänvalolangan valon kanssa, tapahtuu tasausta tavoitteen ja toteutumisen, aikomuksen ja teon, rakkauden ja pelon välillä, ja tässä prosessissa syntyvä valotaajuus säteilee kehosta ympäristöön. Henki ja sielu ovat ihmisen materiattomat ’elimet’, joilla on suurin rooli tässä valotaajuustasauksessa. Tämä valo, tämä lakkaamatta muodostuva, moduloitu valolaatu sijaitsee ihmisen jokaisessa solussa ja saattaa siellä käyntiin kulloisetkin tietoisuus- ja regeneroitumisprosessit. Tämä tarkoittaa, että ihmisen jokaisessa solussa on materiaalisen tuman mitokondrioiden, RNS:n jne. ohella myös hienoaineellinen osa, joka on tallentunut valona. Tämä osa on luonnontieteilijöiden osittain tuntema. Myös spirituaalisesti suuntautuneella puolella on siitä tietoa. Spirituaalisesti suuntautuneille ihmisille on selvää, että tällaisia prosesseja esiintyy, mutta he eivät tiedä, miten.

Jokaisessa solussa, DNA:ssa, on implantoituna valoydin, joka kantaa itsessään jo tasauksen läpikäynyttä valon tasoa, jonka ihminen tässä elämässään on muodostanut ja jonka hän on tuonut mukanaan ikuisista ajoista elämänvalopisteensä ja aukikeriytyvän elämänvalolankansa välityksellä. Tästä voi tunnistaa, kuinka tärkeää on, että ihminen elää spiritualisoitunutta elämää ja kehittää yhä enemmän tietoisuutta tekemisistään ja tekemättäjättämisistään. Aina näin ei ole ollut. Varhaisempina aikoina tietoisuudenkehitys ei ollut etualalla, vaan kehityksen alla olivat sukupuolisuus, sielunvoimat ja minänvoimat. Nämä prosessit etenevät yhäkin. Niiden joukkoon on kuitenkin astunut määräävänä voimana tietoisuudenkehitys, joka ilmentää itseään aurinkovoimien, aurinkoimplanttien, elämänvalopisteen, elämänvalolangan ja ihmisen persoonallisen kehityksen kautta. Tietoisuudenkehitys tulee jatkumaan vielä vuosisatoja, vuosituhansia ja siten saattamaan uuteen muotoon koko ihmisen, Maan ja kosmoksen elämän.

 

 

Valo on siis elämän olennainen rakennusosa, valo on alkusubstanssi, valo on transformoitua rakkautta, valo on Jumala.

 

Jos ihminen haluaa maallisessa sidonnaisuudessaan ja jumalankaltaisine valonluomismahdollisuuksineen optimoida tämän valopotenssin itsessään ja ympärillään, täytyy hänen kulkea spirituaalista tietä. Kaikilla spiritualisoimattomilla ajatuksilla, tunteilla ja toiveilla, kaikella spiritualisoimattomalla sosiaalisella toiminnalla on huomattavasti matalampi valotaajuus kuin sellaisen ihmisen teoilla, joka hyväksyy jumalallisen luomisvoiman olemassaolon ja palvelee sitä omalla tavallaan. Luonnontieteellinen, Jumalan ja luomisvoiman kieltävä ajattelu liikkuu tietyllä matalasti värähtelevällä valoalueella, vaikka älyllinen ja tutkimuksellinen suoritus olisikin merkittävää.

Olennaiset ajatukset, jotka esii

ntyvät korkean taajuuden yhteydessä, puuttuvat luonnontieteellisesti suuntautuneelta tutkimukselta. Ne ovat:

·         Ajatus kohtalosta, joka sisältää näkökohdan armosta sairaudenkulussa ja parantumisprosessissa

·         Ajatus oikeasta ajanlaadusta, joka tekee ihmisestä kärsivällisen ja sitä kautta rakastavan

·         Ajatus kunnioituksesta

 

Nämä voimat irrottavat otteensa sieltä, missä elementaariset jumalalliset elämän ja kuoleman voimat eivät saa tulla tunnistetuiksi tai muunnetuiksi. Sitä on yhteys ihmisen sisäiseen ääneen. Sitä on tietoisuus voimista, jotka ylittävät ihmisen ajattelukyvyn.

Nämä kolme voimaa johtavat korkeampaan värähtelytasoon ihmisessä, eli korkeampaan valotaajuuteen, jota hän muodostaa ja luovuttaa.

Pelkästään luonnontieteellisesti suuntautuneesta suhtautumistavasta ja tutkimuksesta puuttuu sen vuoksi valotaajuuksia, jotka moninkertaistavat korkeat inhimilliset rakkauden, uskon ja toivon arvot niiden monissa ilmenemismuodoissaan. Tähän toimintaan liittyvät energeettisesti pikemminkin maineen, kunnian, rahan, menestyksen ja tunnustuksen valotaajuudet mitä moninaisimmissa muodoissa. Ihminen, joka ajattelee ja toimii pelkästään luonnontieteellisesti, menettää vähitellen kontaktin sisäiseen ääneensä ja menettää itsensä ulkoisuuteen. Tämä on jumalallinen laki. Kyseessä on spiritualisoidusta elämänasenteesta poispäin vievä suunta ja se koskee samalla lailla kaikkea ihmisen toimintaa ja toiminnastapidättäytymistä, samantekevää missä ja miten hän työskentelee. Ymmäärtäksenne paremmin energeettisiä tapahtumakulkuja katsokaapa seuraavaa:

 

Kosmoksessa muodostuu ikiajoista saakka energiajaoksia, jotka keräävät itseensä tiettyjä Maan päällä kehittyneitä energioita. Niissä niputtuu yhteen tietynlaisia energioita kuten iloa, rakkautta, toivoa, sosiaalista tukea, mutta myös pelkoa, kitsautta, himoa, vihaa, puutetta, alemmuutta, siis alemmuudentunteita, jne. Nämä tietyllä tavalla suuntautuneet energiajaokset tulevat valolla läpäistyiksi, kun ihminen rakastaa, jakaa ja tukee muita. Mutta nämä energiajaokset latautuvat myös sen mukaisesti, kuinka elämässä esiintyy esim. pelkoa, himoa ja vihaa. Viimeksimainitut energiat ovat lisääntyneet nykyisessä ihmiskunnassa voimakkaasti ja johtaneet katastrofaaliseen epätasapainoon voimien välillä. Vielä koskaan ei epätasapaino rakkauden, uskon, toivon ja pelon, alemmuuden, syyllisyyden välillä ole ollut niin voimakas kuin nykyään.

 

 

Varroapunkin aiheuttama mehiläissairaus

 

Varroapunkki on nykyään monille mehiläistarhaajille iso haaste. Sen mehiläisten kasvua häiritsevät vaikutustekijät ovat ajan myötä tulleet elinvoimaisemmiksi ja läpilyövemmiksi. Mehiläiset ovat herkkätuntoisia, ”hunajantuottaja”-tehtävänsä vuoksi erityislaatuisia eläimiä. Niiden valopisteissä olevat valokonfiguraatiot saavat aikaan sen, että ne ovat maailmanlaajuisesti tärkeimpiä luonnollisia ”hunajanvalmistajia”.

Tämä valopiste, joka myös luokittaa ne kuningattariksi tai kuhnureiksi, on niiden keskipiste ja lähtökohta niiden ns. mehiläisenomaiselle elämälle. Kaikkien mehiläisten valopisteet ovat keskenään energeettisesti sidoksissa. Tämän valopistesidonnaisuuden kautta siirtyvät myös oleelliset informaatiot mehiläiseltä toiselle, mehiläistarhasta toiseen.

Mehiläiset joutuvat joissain osissa maapalloa tekemisiin geenimuunneltujen kasvien, niiden siitepölyn ja meden kanssa. Tämä kontakti johtaa siihen, että mehiläisten valopiste pimenee ja himmenee, ja niiden immuniteetti eläinlajina heikentyy. Kaikkien mehiläisten välisen  siteen ja niiden ryhmäsielun kautta fyysinen heikentyminen ja valopisteessä oleva, tummentumiseen ja himmenemiseen johtava häiriö siirtyy valon kantamana, saavuttaen kaikki mehiläiset. Varroapunkki voi siten voimistua, koska mehiläiset heikentyvät.

Mitä mehiläistarhaajat voivat nyt tehdä kohdatakseen tämän dilemman?

Ensinnäkin sanottakoon, että mehiläiset ovat aikojen alussa saaneet henkiseltä maailmalta tehtäväksi tuottaa hunajaa lääkintä- ja ravintoaineeksi kaikelle elämälle. Ne ovat sikäli ikuisista ajoista saakka ainutkertaisuudessaan siunattuja eläimiä. Sellaisina niiden tulee pysyäkin, mutta ne ovat ihmisten tekojen takia häiriintyneet tämän tehtävän täyttämisessä.

 

Tämän viestinannon kautta siirtyy ensinnäkin parantavaa valoa kaikkien mehilästen tummentuneisiin valopisteen alueisiin (ryhmäsielu, kaikkien valopisteiden välinen valosidonnaisuus), niin että parantumispotentiaalit läpäisevät valollaan kaikki mehiläiset, ja samalla pyydämme niitä miehiä ja naisia, jotka toimivat mehiläistarhaajina, ennen työtään aina, todellakin mahdollisuuksien mukaan joka kerta, lausumaan seuraavan rukoustekstin:

”Pyydän universumin korkeimpia Luomisvoimia vahvistamaan, elävöittämään ja suojelemaan tätä mehiläistarhaa ja sen kuningatarta, niin että nämä eläimet voivat edelleen harjoittaa erityistä ja siunattua tehtäväänsä luonnollisina hunajantuottajina. Aamen.”

 

Tämän työn henkistämisen kautta vahvistuu mehiläisten koko elämä maailmanlaajuisesti, sekä myös mehiläistarhaajan henkinen asennoituminen. Pyydämme teitä, tehkää tämä, myös sisäisistä vastalauseista huolimatta.

 

 

 

 

 

 


[i]
[i] Maa-logos on Maa materiaalisine, henkisine ja eteerisine osapuolineen.

 

 

Druckversion | Sitemap
© Waltraud Clara Jeiler-Heitmann